فوت غم انگیز  james Gandolfini: کانال HBO درحال برنامه ریزی برای قدردانی

فوت غم انگیز james Gandolfini: کانال HBO درحال برنامه ریزی برای قدردانی

با فوت غم انگیز  james Gandolfini روز چهار شنبه (19 june)در سن 51 سالگی،و قدردانی هایی توسط این شبکه که برای او به مدت 6 فصل همانند خانه بود برنامه ریزی شد. چهارشنبه ساعت 10شب کانال HBO با قسمتی از “The Sopranos“، با پیغام: “HBO” در سوگواری از دست دادن James Gandolfini شروع خواهد شد ..