کارگردانی جدید برای سریال Tyrant

کارگردانی جدید برای سریال Tyrant

شبکه FXکارگردان هری پاتر David Yates را جایگزین Ang Lee برای قسمت اول سریال ‘Tyrant’ کرد. پروژه این سریال در دست Howard Gordon تهیه کننده اجرایی Homeland است که احتمال آن می رود اجازه پخش به عنوان سریال را بگیرد