11.22.63

11.22.63

معلم مدرسه Jake Epping در زمان سفر میکند تا جلوی ترور رییس جمهور John F.Kennedy را بگیرد، اما این ماموریت او توسط Lee Harvey Oswald، عاشق شدن اش و همینطور خود گذشته که علاقه ای به عوض شدن ندارد، تهدید می شود