سریالِ American Horror Story:Coven : یک تابوت که کسی را به قعر زمین فرو میبرد!

سریالِ American Horror Story:Coven : یک تابوت که کسی را به قعر زمین فرو میبرد!

داستان ترسناک آمریکایی عادت دارد با تیزرهای خود طرفداران را مورد آزار روحی قرار دهد و هرچه بیشتر آن ها را برای دیدن فصل جدید مشتاق کند. تیزر جدید با نام “تابوت” زنی چرک و کثیف را به تصویر میکشد که داخل تابوتی افتاده است و به نظر میرسد چندین متر زیر خاک مدفون باشد.اما ..