4 نفر اول American Idol : از نظر داوران Angie Miller بهترین بود

4 نفر اول American Idol : از نظر داوران Angie Miller بهترین بود

در مراسم دیشب American Idol هر کدام از شرکت کننده ها دو آهنگ را خواندند و در فاصله بین آهنگ ها دو آهنگ را نیز دوتا دوتا اجرا کردند که اولی را کری و امبر خواندند و دومی را انجی و کندیس. آهنگ دونفره (Duet) انجی و کندیس بسیار بهتر از کری و امبر بود. ..