خواهر مری یونیس بازمی گردد!

خواهر مری یونیس بازمی گردد!

بازیگر نقش خواهر Mary Eunice یعنی Lily Rabe دوباره در نقش قدیم خود (خواهر مری یونیس) بازی خواهد داشت. این کاراکتر که مربوط به فصل دوم سریال است در فصل چهارم نیز حضور دارد. شاید این کاراکتر ربط دهنده ی فصل دوم و چهارم به همدیگر باشد! او در اپیزود دهم این فصل ظاهر خواهد ..