سریال های پر طرفدار Under the Dome و Bachelorette در رقابت جداول سریال های روز دوشنبه پیروز شدند!

سریال های پر طرفدار Under the Dome و Bachelorette در رقابت جداول سریال های روز دوشنبه پیروز شدند!

دوشنبه ها انتخابی بسیار معقول و مناسب برای پخش سریال ها در شبکه های مختلف بود.همونطور که در جدول هم مشاهده شد  سریال هایی مثل “Under the Dome” برای دومین هفته ی توالی  در صدر جدول پر بیننده ترین سریال ها بودند.به طوری که از رنج سنی 14-49 ساله را دارا بوده است. سریال “Bachelorette” ..