سریالی جدید از نویسنده ی Breaking Bad!

سریالی جدید از نویسنده ی Breaking Bad!

نویسنده ی سریال موفق Moira Walley-Becket, Breaking Bad سریال جدیدی را نویسندگی و سازندگی خواهد کرد به نام Bone and flesh! سریال Bone and flesh سریالی بسیار متفاوت از دنیای والتر وایت خواهد بود. این سریال درمورد یک بالرین بسیار با استعداد ولی کاملا احساساتی است به همراه دیگر دوستان بالرینش. نقش اصلی این سریال ..