بردلی کوپر در سریال جدیدش!

بردلی کوپر در سریال جدیدش!

یکی از شاهکارهای Bradley Cooper که در سال 2011 پخش شد قرار است مبنا و اساس ساخت یک سریال جدید به نام limitless باشد. سازنده ی این سریال جدید خود Bradley Cooper خواهد بود! او در این مورد گفته است که “شاید ” در سریال نیز بازی کند. اگر برنامه ی کاری و وقتش اجازه ..