برن استارک در فصل جدید Game of Thrones

برن استارک در فصل جدید Game of Thrones

در این تصویر از فصل جدید ما نمایی از Isaac Hempstead-Wright را میبینیم که در نقش برن استارک به سریال بازگشته است. پسر فلج ند و کتلین استارک که قابلیت نفوذ به ذهن حیوانات و کنترل آن ها را دارد. این شخصیت در فصل 5 سریال حضور نداشت و همانطور که انتظار میرفت از آنجایی که ..