دو خواننده ی مشهور در American Idol!

دو خواننده ی مشهور در American Idol!

دو خواننده ی مشهور که پیش از این عضوی از خانواده ی American Idol بوده اند به عنوان مربی بازمی گردند؛ Adam Lambert و Chris Daughtry! آن ها در فصل سیزدهم این برنامه حضور خواهند داشت تا به کشف استعدادهای جدید کمک کنند. طبق گفته های کریس این قسمت ها روزهای 18 و 19 فوریه ..