شركت كننده The Voice در سن 22 سالگی از دنیا رفت

شركت كننده The Voice در سن 22 سالگی از دنیا رفت

شركت كننده 22 ساله و نفر سوم فصل ششم مسابقه تلویزیونی The Voice يعنی Christina Grimmie پس از شليك مرگباری كه در كنسرت اش در فلوريدا به او شد كشته شد. پس از كنسرتش يك فرد ناشناس به او نزديك شد و به او شليك كرد. پلیس گفته است هنوز هویت شلیک کننده معلوم نیست. او در ..