سريال CSI: Cyber كنسل شد!

سريال CSI: Cyber كنسل شد!

دوران CSI بالاخره در شبكه ي CBS به پايان خود نزديك مي شود. اين شبكه سريال CSI: Cyber را پس از دوفصل با ريتينگ هاي پايين كنسل كرد. سريال CSI: Cyber چهارمين سريال از اين مجموعه بود كه از CBS پخش مي شد

سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

نکته: بعضی از این سریال ها که کنسل شده اند مانند Constantine و The Following شبکه مربوطه آن سریال را برای خرید توسط شبکه های دیگر قرار داده است و ممکن است این سریال ها توسط شبکه ای دیگر خریداری شده و نجات یابند. همان طور که قبلا گفته بودیم این موقع از سال زمان ..