پخش سریال Cult به دلیل ضعیف بودن به 9 شب جمعه انتقال یافت

پخش سریال Cult به دلیل ضعیف بودن به 9 شب جمعه انتقال یافت

البته ممکن است این انتقال به جمعه ها برای شبکه های دیگر اغلب به مانند ناقوس مرگ باشد! اما CW از اینکار قبلاً نتیجه گرفته است. نمونه آن می توان به سریال های Supernatural و Nikita اشاره کرد. با این حال قضیه Cult ممکن است فرق داشته باشد. کمتر از یک میلیون بیتتده داشت هیج ..