سریالهای جدید که ارزش دیدن دارند

سریالهای جدید که ارزش دیدن دارند

اگر شما هم هنوز از حادثه تلخ کنسل شدن سریال Flashforward رنج می برید، پس از آن به بعد سعی کرده اید تا سریالی به مدت حداقل یک فصل تمدید نشده آن را نگاه نکنید. این روزا سریال هایی که 3 یا 4 فصل پخش شده اند کنسل می شوند چه برسد به فصل اولی ..