آیا شما هم با ما موافق هستید که FlashForward میتوانست جایگزین مناسبی برای LOST باشد یا خیر؟

آیا شما هم با ما موافق هستید که FlashForward میتوانست جایگزین مناسبی برای LOST باشد یا خیر؟

همانطور که میدانید تعداد کسانی که نسبت به کنسل شدن سریال Flashforward اعتراض داشتند کم نبودند. خیلی ها معتقد بودند که این سریال پتانیسل تبدیل شدن به یک سریال عالی را دارد. زمانی که این سریال پخش میشد حس من این بود که این سریال میتواند جای خالی LOST را برایم پر کند که خبر ..