شبکه ی FX تفکیک می شود!

شبکه ی FX تفکیک می شود!

مدتی بود که صحبت از چند بخشی شدن شبکه ی FX و اضافه شدن شبکه های جدید به شبکه ی اصلی بود. به تازگی بعد از نشست هایی که گردانندگان اصلی این شبکه داشتند در نهایت تصمیم را گرفتند! شبکه ی FX با توجه به موضوع برنامه ها تفکیک می شود! شبکه ی FX جدید ..