نام سریال Game of Thrones در گینس ثبت شد!

نام سریال Game of Thrones در گینس ثبت شد!

نام سریال Game of Thrones در کتاب رکوردهای جهانی ثبت شد! این سریال به خاطر پخش گسترده ای که به صورت هم زمان در سرتاسر جهان دارد توانست نام خود را در رکوردهای جهانی وارد کند. سریال Game of Thrones رکورد خود را در حالی به دست آورد که پیش از این سریال CSI با ..