و اما فصل سوم Homeland…

و اما فصل سوم Homeland…

بر کسی پوشیده نیست که طرفداران سریال Homeland دیمیِن لوئیس را در دو قسمت اول فصل سوم به عنوان Brody نخواهند دید.سوال اصلی و بزرگ در مورد شخصیت او این نیست که بینندگان کی  او را خواهند دید…این است که کجا او را خواهند دید؟! در یک ویدئو پیش نمایش از سریال homeland لوئیس کمی ..