یک کاراکتر Game of Thrones از مرگ برمی خیزد!

یک کاراکتر Game of Thrones از مرگ برمی خیزد!

کاراکتری که Ian McShane در سریال Game of Thrones بازی می کند هم چنان سری است و کسی خبر از آن ندارد. اما خبری که به تازگی درمورد کاراکتر او اعلام و تایید شده است این است که کاراکتر Ian McShane در سریال قرار است یکی از کشتگان سریال را از مرگ برخیزاند و زنده ..