وستروس واقعا چه شکلی است؟!

وستروس واقعا چه شکلی است؟!

نویسنده ی سریال Game of Thrones یعنی George R.R Martin به تازگی شکل اصلی سرزمین وستروسو جزییات آن را توصیف و وترسیم کرده است و برای کتاب بعدی اش نقاش های حرفه ای طرح این سرزمین را با توجه به ایده ی مارتین می کشند. در پایین شکلی از تخت پادشاهی را می بینیم که ..