سریالی از Jennifer Garner!

سریالی از Jennifer Garner!

شبکه ی Bravo دستور ساخت یک سریال جدید را با سازندگی Jennifer Garner صادر کرده است. این سریال درمورد دو خانواده ی درحال جنگ در کالیفرنیا است که این دو خانواده جاودانه اند و هرگز مرگی ندارند. ولی ناگهان یکی از اعضای این خانواده ها کشته می شود و همه را متحیر و بهت زده ..