مصاحبه با جنیفر موریسون

مصاحبه با جنیفر موریسون

– آیا اما دارای خال کوبی یادگاری زندان هست؟ – خال کوبی زندان؟ (با خنده!) نه، اما خال کوبی داره ولی این خال کوبی رو از سن 14 سالگی داشته، نه از زندان! این خال کوبی روی مچ دست چپ اما هست و نقش یک گُله که احتمالاً متوجه شدید. هنوز چیز زیادی در مورد ..