آیا Jack Bauer بر می گردد؟

آیا Jack Bauer بر می گردد؟

هیچی نمانده بود که جک باور آخرین لبخند اش را در این عکس بزند! از توضیح انتهای داستان این فصل جلوگیری میکنیم تا برای کسانی که ندیده اند اسپویل نشود. عوامل فیلم تقریباً پایان دیگری برای این فصل در نظر گرفته بودند که جک در آن می میرد، که البته این اتفاق نیافتاد. کیفر سادرلند ..