سریال های Marvel بازهم گسترده تر می شوند!

سریال های Marvel بازهم گسترده تر می شوند!

این بار Marvel‌ باز هم تصمیم به گسترده تر کردن سریال هایش کرده است و قرار است از سریال Agents of Shield یک سریال اسپین آف دیگر ساخته شود! هنوز مشخص نشده که آیا این پایلوت دستور یک فصل کامل را دریافت می کند یا نه اما اگر این پایلوت نیز به یک سریال تبدیل ..