مارکوپولو به Netflix سفر می کند!

شبکه ی Netflix یک سریال جدید به نام Marco Polo پخش خواهد کرد. سریال مارکوپولو برای اولین بار روز 12 دسامبر 2014 پخش خواهد شد. این سریال براساس ماجراهای مارکو دد قرن سیزدهم در چین و به خصوص در دادگاه کوبلایی خان است. نقش مارکو توسط Lorenzo Richelmy بازی خواهد شد. سازندگی این سریال برعهده ..

شبکه ی Netflix نقشه هایی برای ساختن سریال جدیدی با موضوع و زندگی مارکو پولو دارد.

شبکه ی Netflix نقشه هایی برای ساختن سریال جدیدی با موضوع و زندگی مارکو پولو دارد.

به نشر میرسد نقشه های شبکه ی Starz دارد به نفع شبکه ی Netflix تمام میشود! شرکت Weinstein و Electus تا به حال سفارش ده اپیزود از سریال مارکو پولو را به شبکه ی استارز داده بودند.قرار بود این برنامه تا ژانویه ی 2012 تمام و پخش شود.اما بعد از فیلمبرداری در چین ظاهراً همه ..