تست حافظه!

تست حافظه!

دیالوگ زیر از چه کاراکتری در چه سریالی پخش شده است؟ “I’m a vegetarian, except for fish, and the occasional steak! ILOVE steak!&#8221