دو بازیگر دیگر برای How I Met Your Dad!

دو بازیگر دیگر برای How I Met Your Dad!

سریال اسپین آف شده از کمدی How I met your mother دو بازیگر دیگر را به بازیگرانش افزود؛ Nick D’Agosto و Andrew Santino نیک در گروه جدید این سریال در حکم رابین قرار دارد ولی ارتباط او با سالی با ارتباط تد و رابین بسیار متفاوت است. اندرو نیز در نقش Danny برادر بزرگ تد ..