Norman Reedus می گوید : ترس و وحشت به فصل چهارم سریال The Walking Dead بازمیگردد .

Norman Reedus می گوید : ترس و وحشت به فصل چهارم سریال The Walking Dead بازمیگردد .

فصل چهارم سریال The Walking Dead در تاریخ 13 اکتبر 2013 باز میگردد اما چند تن از اعضای بازیگران اصلی با آن برنمیگردند . فصل 3 حمام خون بود و از همان آغاز فصل سوم بسیاری قربانی شدند از جمله : Sarah Wayne Callies (لوری) , IronE Singleton (تی-داگ) , Laurie Holden (آندریا) و Michael ..