Neil Patrick Harris فکر نمیکند که دیگر مراسم اسکاری را اجرا کند!

Neil Patrick Harris فکر نمیکند که دیگر مراسم اسکاری را اجرا کند!

بازیگر مشهور و محبوب همه Neil Patrick Harris تردید دارد که مراسم اسکار بعدی را نیز اجرا کند و از احتمال اجرای مراسم اسکار بعدی چندان هیجان زده نیست! او در این مورد گفته است که : من فکر نمی کنم خانواده ام و یا حتی روحم موافق این کار باشد. این یک دیو است! ..