میسی ویلیامز در Pacific Rim 2؟!

میسی ویلیامز در Pacific Rim 2؟!

با وجود این که ساخت Pacific Rim 2 هم چنان معلق است و حتی برنامه ی پخش آن از تقویم کاری سال 2017 حذف شده است هنوز ستارگانی هستند که برای بازی در Pacific Rim 2 مورد نظر هستند. Guillermo del Toro می خواهد Maisie Williams نیز یکی از بازیگران این فیلم باشد! او در ..