برنامه ی جدید Lifetime!

برنامه ی جدید Lifetime!

شبکه ی Lifetime دستور ساخت یک برنامه ی رقابتی جدید را به نام Relative Insanity صادر کرد. در این برنامه دو خانواده برای رقابت در مقابل هم انتخاب می شوند که باید در مراحل مختلف باهمدیگر مسابقه بدهند. این مسابقه ده اپیزود خواهد داشت