بازیگر Sarah Ramirez سریال Grey’s Anatomy را ترك می كند!

بازیگر Sarah Ramirez سریال Grey’s Anatomy را ترك می كند!

پس از ده فصل سریال آناتومی گری یكی دیگر از جراحان خود را از دست خواهد داد و این بار نوبت دكتر كلی تورز رسیده است. این خبر درحالی اعلام شد كه پنج بازیگر دیگر این سریال یعنی Ellen Pompeo, Chandra Wilson, Kevin Mckidd, James Pickens Jr. و Justin Chambers قراردادهای خود را تمدید كرده ..