تاکتیک اسپویلری یک معلم برای ساکت کردن دانش آموزان بد!

تاکتیک اسپویلری یک معلم برای ساکت کردن دانش آموزان بد!

دانش آموزان سرکش وقتی معلمشان آن ها را با اسپویل کردن سریال Game of Thrones تهدید کرد مات و مبهوت ساکت شدند. معلم که دیگر صبرش لبریز شده بود از دانش جویان مدرسه بلژیکی اش پرسید آیا کسانی هستند که این سریال را نگاه کنند؟ و تقریباً همه جواب مثبت دادند. او در ادامه گفت: “من ..