اولین نگاه به اپیزود دوم سریال سوپرنچرال:سم زنده و خوشحال است،کراولی؛پادشاه جهنم…شاید کمی به بعضی چیزها اهمیت بدهد!!!!

اولین نگاه به اپیزود دوم سریال سوپرنچرال:سم زنده و خوشحال است،کراولی؛پادشاه جهنم…شاید کمی به بعضی چیزها اهمیت بدهد!!!!

همگی ما مشتاقانه برای فصل نهم سوپرنچرال صبر کردیم.همگی نگران مرگ سم وینچستر بودیم…نگران سرنوشت پادشاه جهنم و فرشتگاه بودیم…اما به لطف چندین عکس جدید از اپیزود های اول این سریال …میتوانیم کمی از نگرانی هایمان بکاهیم…البته فقط برای حالا..! به نظر میرسد سم توانسته سختی ها را کنار بگذارد.در عکس های جدید میبینیم او ..