جورج مارتین نویسنده Game of Thrones به کسانی که می گویند او کتابهایش را به پایان نمیرساند انگشت نشان داد!

جورج مارتین نویسنده Game of Thrones به کسانی که می گویند او کتابهایش را به پایان نمیرساند انگشت نشان داد!

همه اتون این فشار رو حس کردید موقعی که جواب مسیج کسی را می دهید. این راحس میکنید که طرف همینطور  به گوشی اش زل زده تا شما جواب او را بدهید. حالا تصور کنید که اون مسیج باید 300،000 کلمه باشد و کسی که دارید به او مسیج می دهید یک میلیون آدم باشد. این زندگی George R.R. Martin نویسنده ..