شبکه NBC سفارش 22 قسمت دیگر را برای فصل دوم The Blacklist داد (تایید شد)

شبکه NBC سفارش 22 قسمت دیگر را برای فصل دوم The Blacklist داد (تایید شد)

زمان بازگشت این سریال 2014-2015 خواهد بود. البته با توجه به ریتینگ های بالای این سریال مخصوصاً بین 18-49 ساله ها که رتبه اول سریال های درام جدید را دارد، سفارش فصل 2 پیش بینی میشد. همچنین در تعداد بیننده در پخش اول نیز رکورد زنی کرده است