سریال The Lottery کنسل شد!

سریال The Lottery کنسل شد!

شبکه ی Lifetime سریال The Lottery را مس از یک فصل کنسل کرد. شاید این شبکه برگ برنده ی لاتری را نداشت! این سریال درمورد چند دانشمند بود که در آینده ای نزدیک (در زمانی که اکثرا افراد بچه دار نمی شوند) حدود صد جنین را می سازند و دولت صد نفر خانم را می ..