تست حافظه

تست حافظه

این 3 تا در آخرین فیلم مارتین اسکورسیزی (The Wolf of Wall Street) بازی کرده اند. هر 3 بازیگر سریالهای معروفی بوده و هستند. می تونید از چپ به راست حدس بزنید کیا هستند و تو چه سریالی بازی کرده اند؟