سريال Togetherness كنسل شد!

سريال Togetherness كنسل شد!

شبكه ي HBO سريال Togetherness را كنسل كرد. به اين ترتيب فصل دوم اين سريال فصل پايانی آن خواهد بود. قسمتی كه روز دهم آوريل پخش می شود قسمت پايانی اين سريال خواهد بود. اين سريال در آخرين پخش هاي خود ٣٣٢٠٠٠ بيننده داشت