سازندگانی قدرتمند پشت یک سریال جدید!

سازندگانی قدرتمند پشت یک سریال جدید!

شبکه ی HBO دستور ساخت یک سریال جدید را با سازندگی افرادی سرشناس و قدرتمند صادر کرده است. این پروژه که فعلا United Rock n Roll نام دارد یک درامای نیم ساعتی است که داستان آن در نیویورک سال 1979 اتفاق می افتد و درمورد وقتی است که پانک ها و موسیقی هایشان پخش می ..

سازندگانی قدرتمند پشت یک سریال جدید!

سازندگانی قدرتمند پشت یک سریال جدید!

شبکه ی HBO دستور ساخت یک سریال جدید را با سازندگی افرادی سرشناس و قدرتمند صادر کرده است. این پروژه که فعلا United Rock n Roll نام دارد یک درامای نیم ساعتی است که داستان آن در نیویورک سال 1979 اتفاق می افتد و درمورد وقتی است که پانک ها و موسیقی هایشان پخش می ..